انواع خرابی های برینگ

متن تست

گیرپاژ بلبرینگ

به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ به علت حرارت غیرعادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر می چسبند به طوری که بلبرینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود.

ادامه مطلب

خزش در بلبرینگ

تعریف: به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود. علت: خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود.

ادامه مطلب

تغییر رنگ بلبرینگ

تغییر رنگ می تواند به صورتهای : زنگ زدگی، ایجاد حفره، خوردگی و تغییر رنگ حرارتی تقسیم شود. زنگار می تواند توسط یک حلال آلی استون زدوده شود.

ادامه مطلب

خراش و خش بلبرینگ

خراش شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود. خش عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب

لکه دار شدن بلبرینگ

پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد.طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناهموار می گردند.

ادامه مطلب

خرابی قفسه بلبرینگ

بلبرینگ دارای ترک های شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد.از آنجایی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابر نیروهای خارجی زیاد است.

ادامه مطلب

سایش و کچلی بلبرینگ

سایش عموماً در اثر لغزش قطعات بر روی یکدیگر نظیر سطح جانبی غلتک با لبه حلقه، سطح حفره های قفسه، قفسه و سطح راهنمای حلقه بلبرینگ ایجاد می شود.

ادامه مطلب

ترک و لب پریدگی بلبرینگ

ترک شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی میباشد.لب پریدگی نوعی خرابی است که در قسمتهای خاصی از لبه حلقه ها یا گوشه غلتکها اتفاق می افتد.

ادامه مطلب

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

زنگ زدگی عبارت است از تشکیل لایه اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی. خوردگی به پدیده اکسیداسیون گفته می شود.

ادامه مطلب

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ

پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ به طورنسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود.

ادامه مطلب

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

برینل شدن عبارت است از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود.

ادامه مطلب

پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در بلبرینگ

پوسته پوسته شدن پدیده ای است که طی آن سطح شیار غلطک یا ساچمه به علت اعمال مکرر بار با مقطعی پولک مانند کنده می شود. ظهور آن به منزله پایان عمر بلبرینگ است.

ادامه مطلب