انواع پسوندهای برینگ

انواع پسوندهای بیرینگ

اکثر برينگ ها علاوه بر شماره اصلی که بيانگر نوع و اندازه ابعاد آن ها است دارای پسوند نيز می باشند که هر پسوند معرف ويژگی خاصی در طراحی داخلی يا بيرونی برينگ است.

ادامه مطلب